flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПРАВИЛА

 

внутрішнього трудового розпорядку в апараті

Савранського районного суду Одеської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в апараті Савранського районного суду Одеської області (далі – Правила, Суд) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу»,  інших нормативно-правових актів.

 

1.2. Правила поширюються на суддів та працівників апарату суду є обов'язковими до виконання.

 

1.3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на Суд та апарат суду, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

 

1.4. Правила доводяться до відома суддів та працівників апарату суду під підпис та вивішуються на дошці оголошень у приміщенні Суду.

 

1.5. Дія правил поширюється на суддів Суду у частині положень, що не підлягають правовому регулюванню положеннями Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників апарату Суду

 

2.1. Порядок прийняття на державну службу та на роботу, припинення державної служби і звільнення з роботи працівників апарату Суду визначається Законом України «Про державну службу» та Кодексом законів про працю України.

 

2.2. Прийняття працівників до апарату Суду на державну службу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» Указу Президента України № 333/2012 «Про внесення змін до Указу Президента України від 25.01.2012р. №33/2012».

2.3. При прийнятті на роботу до апарату Суду працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

 

2.4. При прийнятті на роботу,  кандидат зобов'язаний подати такі документи:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія) та дві фотокартки розміром 3x4 або 4x6 сантиметрів;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копію;

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку ( у разі наявності);

– диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку та його копію;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та його копію;

– медичну довідку про стан здоров’я встановленого зразка від лікаря-терапевта із зазначенням результатів флюорографічного обстеження;

– військовий квиток (за наявності) та його копію.

 

    Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов'язані подати:

– декларацію про доходи, витрати і зобов'язання фінансового щодо себе та членів своєї сім'ї за минулий рік;

- довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

- довідку від органів внутрішніх справ щодо відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення;

– документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

– підписане кандидатом попередження про встановлені чинним законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником кадрової служби Суду, після чого оригінали повертаються кандидатові.

 

2.5. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату Суду оформляються наказом керівника апарату Суду, про що вони ознайомлюються під підпис.

 

2.6. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату Суду, при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

 

2.7. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну службу».

 

2.8. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника апарату Суду,  в день виходу на роботу,  відповідальний працівник Суду зобов'язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці, ознайомити з відповідними правилами під підпис.

 

2.9. Записи про призначення, переведення та заохочення працівника апарату Суду заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Трудові книжки працівників апарату Суду зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника апарату Суду та відповідального за кадрову роботу.

 

2.10. У день звільнення працівника апарату Суду, відповідальний за кадрову роботу Суду зобов'язаний видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління ДСА України в Одеській області зобов’язані  провести з працівником повний грошовий розрахунок. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в апараті Суду.

 

3. Права та обов'язки працівників Суду

 

3.1. Працівники Суду мають право:

 

– брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

– на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

– на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;

– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

– на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

 

Працівники апарату Суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

3.2. Працівники апарату Суду зобов'язані:

 

– дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат Суду, цих Правил та посадових інструкцій.

– не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

– сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

–  своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки керівництва;

– діяти в межах своїх повноважень;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

– шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна Суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.

Обсяг конкретних обов'язків кожного працівника апарату Суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату Суду в установленому порядку.

 

 

4. Обов'язки керівництва апарату Суду

 

4.1. Керівництво апарату Суду зобов'язане:

 

– неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

– при прийнятті на державну службу та на роботу працівників апарату Суду, роз'яснити їм права і обов'язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

– затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника апарату Суду;

 

 

– визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

–  контролювати дотримання працівниками апарату Суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

–– постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників апарату Суду;

– створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників апарату Суду;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарату Суду. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників апарату Суду.

 

5. Робочий час працівників апарату суду і його використання . Час відпочинку. Режим роботи бібліотеки.

 

5.1. Тривалість робочого часу працівників апарату Суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (судота та неділя). Робочий час з понеділка по четвер триває з 8:00 год до 17:00 год, в п’ятницю – з 8:00 год до 15:45 год. Перерва для відпочинку і харчування триває з 12:00 год до 12:45 год і не включається в робочий час. Працівники апарату Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

5.2. Режим роботи бібліотеки суду: понеділок середа, п'ятниця з 8:00 год до 15:45 год з перервою на обід з 12:00 год. до 12:45.

 

5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, працівники апарату Суду зобов'язані на підставі відповідного розпорядження керівника апарату, з'явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

 

5.4. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника апарату Суду як при прийнятті на роботу, так і згодом, може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові апарату Суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом керівника апарату Суду.

 

5.5. Працівникам апарату Суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

 

5.6. Працівникам апарату Суду - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина, до якої виплачується допомога для оздоровлення, становить не менше 14 календарних днів.

 

5.7. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів надається працівникам апарату Суду, які мають стаж роботи в органах державної служби більше 10 років.

 

5.8. Працівникам апарату Суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням тощо).

 

5.9. За письмовою заявою працівника апарату Суду,  частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки може бути замінена грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».

 

5.10. Надання відпусток працівникам апарату Суду оформляється наказом керівника апарату.

 

5.11. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

5.12. За рішенням керівника апарату Суду,  працівники апарату можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки у такому випадку надається працівникові апарату Суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

 

6. Заохочення працівників апарату Суду за успіхи в роботі

 

6.1. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов'язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

 

– встановлення надбавок, доплат, премій;

– оголошення подяки;

– нагородження цінним подарунком;

– нагородження почесною відзнакою Суду;

– нагородження почесною грамотою Суду.

 

6.2. За сумлінну безперервну працю на державній службі, зразкове виконання посадових обов'язків виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

6.3. За особливі заслуги на державній службі працівники апарату Суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

6.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів Суду. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 

6.5. Пропозиції щодо заохочення працівників апарату Суду,  керівники самостійних структурних підрозділів подають на розгляд керівникові апарату в установленому порядку.

 

6.6. Заохочення оформляється наказом керівника апарату Суду, оголошується працівникові апарату або всьому колективу і заноситься до трудової книжки.

 

7. Відповідальність працівників апарату Суду за порушення трудової дисципліни

 

7.1. За порушення,  передбаченої цими Правилами, трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків до працівника апарату Суду може бути застосовано догану або звільнення.

 

Крім того, за порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, ганебний для державного службовця, або такий, що дискредитує Суд, до працівника апарату Суду можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 

 – попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

 

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.

 

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника апарату Суду від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення,  керівник апарату суду або його заступник повинен вимагати від працівника апарату Суду, який порушив трудову дисципліну, письмове пояснення. У разі відмови порушника надати пояснення складається відповідний акт.

 

7.5. За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.

 

7.6. При обранні виду стягнення,  керівництво апарату Суду має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника апарату Суду.

 

7.7. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника апарату Суду, що оголошується працівникові апарату під підпис.

 

7.8. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату Суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

7.9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення , працівника апарату Суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

 

7.10. Якщо працівник апарату Суду не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов'язки,  стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, працівникові апарату Суду не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.

 

7.11. Зняття дисциплінарного стягнення оформлюється наказом керівника апарату Суду, про що оголошується працівникові апарату під підпис.