flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          наказом керівника апарату

                                                                                                Савранського районного суду 

                                                                                                    від 2 червня 2011 року № 3-од/к

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Савранському районному суді Одеської області

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Савранському районному судді Одеської області відповідно до вимог Закону України від «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI.

1.2.  Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Савранського районного суду Одеської області;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Савранським районним судом Одеської області повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Савранського районного суду Одеської області;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Савранському районному судді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Савранського районного суду Одеської області організовує і забезпечує заступник керівника апарату суду.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Савранського районного суду Одеської області

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Савранського районного суду Одеської області забезпечується шляхом:

1)     оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)     розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті суду;

3)     розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4)     присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;

5)     надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Савранського районного суду Одеської області може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном канцелярією суду або уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особою, відповідальною за надання відомостей за запитами на інформацію, є заступник керівника апарату Савранського районного суду.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційних стендах забезпечують заступник керівника апарату  та головний спеціаліст з інформаційних технологій суду.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність Савранського районного суду Одеської області

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується управлінням інформаційного забезпечення суду відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії суду  з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розміщенню на офіційному веб-сайті Савранського районного суду  підлягають:

1)     інформація про суд і його діяльність:

       місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів;

       прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови суду його заступника та суддів, керівника апарату суду та його заступника;

       розклад роботи та графік прийому громадян у суді;

       наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

       порядок звернення до суду учасників судового процесу;

2)     правила внутрішнього трудового розпорядку суду;

3)      інформація, пов’язана з розглядом судових справ у суді;

4)     рішення зборів суддів Савранського районного суду;

5)     дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 6) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

3.3. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень»

3.4. У приміщенні для прийому громадян на інформаційному стенді розміщуються:

1)     дані про порядок роботи суду, що включають порядок прийому громадян.

2)     відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в суді;

3)     реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

4)     зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5)     інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритих          судових засіданнях суду, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

 3.6. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в канцелярії суду або роздрукувати на офіційному веб-сайті суду (додатки 3–5 до цього Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до цього Положення).


4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в КП ДЗС.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх відповідальній особі за надання відомостей за запитами на інформацію.

4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит  за рішенням голови суду або його заступника, керівника апарату суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з працівників суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до суду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.

4.5 Запит на інформацію з резолюцією голови суду чи його заступника, керівника апарату суду  чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється працівником канцелярії в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ суду.

4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання судом запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням заступника керівника апарату суду може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку заступник керівника апарату суду письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, заступник керівника апарату суду, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність Савранського районного суду Одеської області

5.1.   Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату суду або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 5.3. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у судді.

5.5. Апарат суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

 

            Додаток 1

 

                                                                    до Положення про забезпечення

                                                                        доступу до публічної інформації у

                                                                 Савранському районному суді,

                                                                                    затвердженого наказом керівника апарату

                                                                    від 2 червня 2011 року № 3-од/к

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.     Не належать до публічної інформації Савранського районного суду Одеської області:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

       внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

       інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

2.                 Публічною інформацією з обмеженим доступом суду є:

1)     конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2)     таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

3)     службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

            Додаток 2

 

                                                                  до Положення про забезпечення

                                                                      доступу до публічної інформації у 

                                                               Савранському районному суді,

                                                                                   затвердженого наказом керівника апарату

                                                                  від 2 червня 2011 року № 3-од/к

 

 

ПОРЯДОК

взаємодії  Савранського районного суду Одеської області з представниками засобів масової інформації

 

1. Взаємодія Савранського районного суду Одеської області з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться відповідно до Конституції та законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

 2. Відвідування судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.

4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до чинного законодавства України.

5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового розгляду справи допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

 8. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) можуть надаватися в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

9. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності суду готують у межах своєї компетенції працівники апарату суду

10. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ інформаційні запити, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.